การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ พ.ศ. 2563

 

 

ครั้งที่ 1 สำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (10)  ผู้ประกอบอาชีพ (ปิดรับลงทะเบียน)

 

ครั้งที่ 2 สำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 สถาบันการเงิน (ปิดรับลงทะเบียน)

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 4,206