บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัด)