FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
เรื่อง ดาวน์โหลด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2565) 1
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF มิถุนายน 2022 1
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง (ข้อมูล ณ 18 มิถุนายน 2564) 1
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง (ข้อมูล ณ 18 ธันวาคม 2563) 1
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง (ข้อมูล ณ 23 ตุลาคม 2563) 1
ประกาศประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 1