อำนาจหน้าที่

กองกำกับและตรวจสอบ 

(๑) พัฒนามาตรการและแนวทางในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) ตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม และหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภท
ที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

------------------------------- 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 4,884