อำนาจหน้าที่

กองกำกับและตรวจสอบ 

                                                            (๑) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรม

                                                            (๒) ศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน
                                                            (๓) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
                                                                  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
                                                                  ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                                            (๔) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
                                                                  ของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือ ของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้อง
                                                                  รายงานการทำธุรกรรม

                                                            (๕) รับเรื่อง ตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานตาม
                                                                  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
                                                                  ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

                                                            (๖) สัมมนา เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
                                                                  และปราบปรามการฟอกเงิน และ การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
                                                                  การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน

                                                           (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
                                                                  ที่ได้รับมอบหมาย

------------------------------- 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 2,766