ข่าวประชาสัมพันธ์

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

22/09/2565    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

  ประกาศ เรื่อง 1. การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโกลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่งอำเภอไม้แก่น และอำเภอแม่ลาน และจังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง และอำเภอกาบัง  2. เรื่อง  การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ  คลิกที่ชื่อเรื่อง       TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian     TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21/08/2565    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

                ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน                  และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย                  และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                 คลิกที่นี่                    ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ระบบ ATS                    (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 -กรกฎาคม 2565)  คลิกที่นี่                  *** "ค้นหาด้วยชื่อ เท่านั้น" ไม่ใส่คำนำหน้า ไม่ใส่นามสกุล***                  กรณีผลการค้นหา ปรากฎข้อมูลบุคคลอื่น                  ติดต่อแอดมินเพื่อตรวจสอบ ให้แจ้งชื่อ นามสกุล รุ่น  ติดต่อสอบถาม/พบปัญหาการใช้งานติดต่อแอดมิน ATS Official คลิก ATS Admin : @870iqxbl                        TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian     TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

02/08/2565    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน    ประเภทบริษัทหลักทรัพย์  และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน    ประเภทสหกรณ์   แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน  ประเภทธนาคาร   ส่วนวิชาการการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบโทร 022193600 ต่อ 5050/5069     TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian     TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back  

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5039
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th