บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)