วิธีการลงทะเบียน APS Web Browser/Application และการขอเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด