บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองไทย (ข้อมูลคณะรัฐมนตรี)