สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
เรื่อง ดาวน์โหลด
การขนเงินข้ามแดนปี พ.ศ. 2563 และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร 1
กรณีศึกษารูปแบบการฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติดผ่านธุรกิจการค้าชายแดน 1
สถานการณ์การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1
สถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายลักทรัพย์ และความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร 1
รายงานข่าวกรองทางการเงิน เรื่อง ความเสี่ยงของเงินเสมือนต่อระบบการเงิน เศรษฐกิจ การลงทุน และการเป็นช่องทางในการประกอบอาชญากรรมและฟอกเงิน 2,424
รายงานข่าวกรองทางการเงิน การขนเงินข้ามแดนในห้วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2562 และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร 2,991
รายงานข่าวกรองทางการเงินสถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 361
รายงานสถานการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ฉ้อโกงประชาชน 1,283
รายงานสถานการณ์กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริจต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 2562 821
รายงานการขนเงินข้ามแดน ในห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 2,503