สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
เรื่อง ดาวน์โหลด
รายงานข่าวกรองทางการเงิน เรื่อง ความเสี่ยงของเงินเสมือนต่อระบบการเงิน เศรษฐกิจ การลงทุน และการเป็นช่องทางในการประกอบอาชญากรรมและฟอกเงิน 98
รายงานข่าวกรองทางการเงิน การขนเงินข้ามแดนในห้วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2562 และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร 126
รายงานข่าวกรองทางการเงินสถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 37
รายงานสถานการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ฉ้อโกงประชาชน 74
รายงานสถานการณ์กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริจต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 2562 109
รายงานการขนเงินข้ามแดน ในห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 486