การแสดงตนของลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย : การแสดงตนของลูกค้า
Q : กรณีที่มีลูกค้ามาขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยใช้ชื่อบัญชีในลักษณะ นาย ก. เพื่อ วปอ.นกยูง (เป็นชื่อสมมติของนักศึกษา แต่ใช้ชื่อจริงในการเปิดบัญชี) เนื่องจากเป็นเงินที่ได้จากการเก็บจากนักศึกษาในรุ่น) ในกรณีนี้ผู้มีหน้าทีรายงานการทำธุรกรรมจะต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนอย่างไร
กรณีนี้เนื่องจาก #เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งแต่ไม่ได้มีกฎหมายรองรับ จึงไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริง นาย ก. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการนักศึกษาในรุ่น จึงมีลักษณะเป็นการบริหารจัดการทรัพย์เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในรุ่น #ย่อมถือได้ว่ามีสถานะเทียบได้กับบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย ตามนิยามในมาตรา 3 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ดังนั้น ในการเปิดบัญชีให้กับลูกค้าดังกล่าว ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมจึงต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนอย่างบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมยังต้องดำเนินการตรวจสอบโดยการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของนักศึกษาในรุ่นทุกคนที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง รวมถึงนาย ก. ตามข้อ 21 และข้อ 22 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ด้วย ที่มา : เทียบเคียงหนังสือตอบหารือเรื่องเสร็จ ที่ 16/2558 http://www.amlo.go.th/…/med…/k2/attachments/16_2558_2567.pdf
Q : ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมสามารถใช้ข้อมูลที่พิมพ์ลงในเอกสารซึ่งได้จากการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (smart card) เป็นข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้าแทนการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้หรือไม่
หากข้อมูลที่ได้จากการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประจำตัวประชาชนตามข้อตกลงระหว่างกรมการปกครองและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม #มีข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าและสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลได้เช่นเดียวกับการตรวจสอบจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แล้ว #ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมก็สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประจำตัวประชาชนเป็นข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้าแทนการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้ ที่มา : เทียบเคียงหนังสือตอบหารือเรื่องเสร็จ ที่ 18/2558 http://www.amlo.go.th/…/med…/k2/attachments/18_2558_1540.pdf