บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น)