ความเป็นมา

     กองกำกับและตรวจสอบ (กส.) เป็นส่วนงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 โดย กส. มีหน้าที่ในการเผยแพร่ พัฒนานโยบาย มาตรการและแนวทางต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงรวมทั้งมีหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม 

     โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ดําเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง งานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอื่น

(2) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(3) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทําขึ้น ระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ หน้า 2 เล่ม 130 ตอนที่ 14 ก ราชกิจจานุเบกษา 8 กุมภาพันธ์ 2556

(4) กํากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(5) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์รายงาน หรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรม

(6) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(7) เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น

(8) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ

(9) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


จำนวนผู้เข้าชม 2,193