ความเป็นมา

     กองกำกับและตรวจสอบ (กส.) เป็นส่วนงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจ
เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 โดย กส. มีหน้าที่ในการเพัฒนานโยบาย
มาตรการและแนวทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
รวมทั้งมีหน้าที่ในการกำกับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม 

     โดยมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(1) พัฒนามาตรการและแนวทางในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม และหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภท
ที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


จำนวนผู้เข้าชม 5,543