ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการฝึกอบรม : ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

02/10/2564    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

                                ประกาศแผนการฝึกอบรม : ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                                 ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 (กันยายน 2564) คลิกที่นี่         TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian     TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564

28/09/2564    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564   ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (วันที่มีผลใช้บังคับ) รายละเอียด     TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian     TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

ติดต่อ Line กองกำกับและตรวจสอบ Official Account

30/07/2564    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

                                               ติดต่อกับกองกำกับและตรวจสอบ คลิก                                               สอบถามเกี่ยวกับระบบ APS  หรือ Line ID : aps_admin                                               พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ AMRAC Line ID : amrac_admin                                              สำหรับผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน (e-payment)                                                       สอบถามเกี่ยวกับคำถามแบบประเมิน AMRAC คลิก     ต้องการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน สอบถามเรื่องอื่นๆติดต่อ สายด่วน ปปง.1710Line ID: AMLO1710www.amlo.go.th   TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian     TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5039
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th