ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

02/08/2565    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน    ประเภทบริษัทหลักทรัพย์  และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน    ประเภทสหกรณ์   ส่วนวิชาการการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบโทร 022193600 ต่อ 5050/5069   TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian     TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF มิถุนายน 2022

27/06/2565    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565)Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2022   รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มีนาคม 2565)  คลิกที่นี่ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564) คลิกที่นี่ ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน      เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า      ในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คลิกที่นี่ Jurisdictions under Increased Monitoring - October 2021 รายละเอียด คลิกที่นี่ Outcomes FATF Plenary, 19-21 October 2021 รายละเอียด คลิกที่นี่ High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - October 2021 รายละเอียด คลิกที่นี่       TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian     TRANSLATE with COPY THE URL BELOW <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5039
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th