แนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

NEW

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงิน
ภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน (ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงิน)

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) ถึง (6) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

 


 

1. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน  ประเภทธนาคาร

2. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

3. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงินประเภทสหกรณ์

4. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ (MC)

5. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์

 

 

ส่วนงานวิชาการการกำกับ 
กองกำกับและตรวจสอบ
โทร 022193600 ต่อ 5050/5069/5072

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 4,883