การขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม

คำถามที่พบบ่อย : การขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม
Q : กฎหมายใดที่กำหนดให้มีการตรวจบัตรประชาชนเมื่อทำธุรกรรม?
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 9 และ 18 และ (2) ประกาศคณะกรรมการ ปปง. เรื่องการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ข้อ (1) (ข) กำหนดให้ตรวจรายชื่อลูกค้าและลูกค้าผู้ทำธุรกรรมครั้งคราวทั้งหมดกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไม่สร้างความสัมพันธ์ ไม่ทำธุรกรรม กับบุคคลที่ถูกกำหนด
Q : วัตถุประสงค์ในการแสดงบัตรในการทำธุรกรรม ถึงแม้เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเล็กน้อย?
กฎหมายกำหนดให้มีการตรวจรายชื่อผู้ทำธุรกรรมกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ผู้ก่อการร้าย) เพื่อเป็นการปิดช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินหรือบริการทางการเงิน โดยเป็นการลงโทษและสกัดกั้นการก่ออาชญากรรม อีกทั้ง ยังเป็นมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เนื่องจาก การก่อการร้ายเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างความหวาดกลัวในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันให้มีการสนับสนุนไม่ว่าทางใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำหนดเพียงให้มีการตรวจชื่อผู้ทำธุรกรรมเท่านั้น ซึ่งวิธีการตรวจสอบรายชื่อขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในของผู้มีหน้าที่รายงาน โดยวิธีการขอบัตรประชาชนและใช้ Card reader เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานอาจเลือกใช้วิธีอื่นเพื่อให้ได้รับชื่อผู้ทำธุรกรรมก็ได้