ตอบข้อหารือ
เรื่อง ดาวน์โหลด
เรื่องเสร็จที่ กส. 5/2566 ตอบข้อหารือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์มกลาง National Digital ID (NDID) 286
เรื่องเสร็จที่ กส. 4/2566 ตอบข้อหารือวิธีปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์สิน แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3,438
เรื่องเสร็จที่ กส. 3/2566 ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 392
เรื่องเสร็จที่ กส.1/2566 ตอบข้อหารือการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 503
เรื่องเสร็จที่ กส 2/2566 ตอบข้อหารือการเก็บหลักฐานประกอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้า 802
เรื่องเสร็จที่ กส. 3/2565 ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพค้า หรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (3) 526
เรื่องเสร็จที่ กส. 1/2565 ตอบข้อหารือธุรกรรมการเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) 624
เรื่องเสร็จที่ กส. 2/2565 ข้อหารือเกี่ยวกับการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 622
รวมเรื่องตอบข้อหารือผู้มีหน้าที่รายงาน ก่อน ปี พ.ศ.2563 1
เรื่องเสร็จที่ กส. 3/2564 ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสมาชิกสหกรณ์ 345