หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์:
หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ผู้แต่ง:
กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.
ISBN:
978-616-8111-13-0
วันที่ตีพิมพ์:
06/09/2564
สำนักพิมพ์:
บริษัท แจ็ส เพอ-พริ้น จำกัด
จำนวนหน้า:
448 หน้า
จำนวนดาวน์โหลด:
2704 ครั้ง
ขนาดไฟล์:
35.96 MB
ดาวน์โหลด: