รายชื่อผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
นางศิริวรรณ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 1
นางสาวกุลวรา ตรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 2
นางสาวประวีณา ฤกษ์จรัล ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 3
ร.ต.อ.หญิงพนิดา โพธิพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 4
พันตำรวจโทธเนศร อาจกล้า ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 5
นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 6
พันตำรวจโทชัยชนะ กาญจนะคช ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7
พันตำรวจโทภัสกิตติ์ จิระประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 8
นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ
นายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม
พันตำรวจโทอรรถพล อินทะนิน ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและคดี