รายชื่อผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
นางศิริวรรณ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 1 และ 4
พันตำรวจโทธเนศร อาจกล้า ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 2
นางสาวประวีณา ฤกษ์จรัล ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 3
พันตำรวจโทจักร จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 5
นางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 6
นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนวิชาการการกำกับ
นายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม
นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการกำกับ
พันตำรวจโทภัสกิตติ์ จิระประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 8
ร.ต.อ.หญิงพนิดา โพธิพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7