ภาพกิจกรรม: โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปัองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทรีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี

นายสุวิจักขณ์ ธรรรมชัยพจน์ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนพัฒนานโยบายและการกำกับ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและคดี และผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 1-5 เข้าร่วมโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปัองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทรีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี

27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14
27/12/2562 - 10:14