ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น

ประกาศให้พื้นที่หรือประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น

รายละเอียด

 

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/16718.pdf


จำนวนผู้เข้าชม 1,186