หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564  

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (วันที่มีผลใช้บังคับ)

รายละเอียด

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 5,254