รวม ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563 (ใหม่ 6 ฉบับ และรวม 9 ฉบับ)

 ใหม่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ การออกผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกที่นี่  

 ใหม่ 28 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (5 ฉบับ)

 เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  คลิกที่นี่  

 เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  คลิกที่นี่  

เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง    คลิกที่นี่      

เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  คลิกที่นี่  

เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  คลิกที่นี่  

Download ประกาศ 5 ฉบับ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 28 มกราคม 2564) .rar คลิกที่นี่ 

Download ประกาศ 6 ฉบับ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 28 มกราคม 2564 และ 2 กุมภาพันธ์ 2564) .rar คลิกที่นี่ 

Download ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563 (รวม 9 ฉบับ) .rar  คลิกที่นี่ 

 ประกาศ เมื่อ 15 ธันวาคม 2563

เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ประกาศ เมื่อ 30 ตุลาคม 2563

เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้

ประกาศ เมื่อ 19 ตุลาคม 2563

 เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงิน 

สอบถามข้อมูลที่ส่วนวิขาการการกำกับ

โทร 02-2193600 ต่อ 5050/5069/5072


จำนวนดาวน์โหลด 740 จำนวนผู้เข้าชม 12,398