ประชาสัมพันธ์ แผนการฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมฯ

ขอประชาสัมพันธ์กรณีนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบให้จัดการฝึกอบรมแล้วจะต้องส่งแผนการฝึกอบรมมายังสำนักงาน ปปง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประกาศผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ต่อไป โดยขอให้ส่งแผนการฝึกอบรมมายัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ATS_amlo@amlo.go.th เพื่อ กส. จะได้นำขึ้นประกาศผ่านระบบสารสนเทศต่อไปโดยมีตัวอย่างแผนการฝึกอบรมดังนี้  รายละเอียด


จำนวนผู้เข้าชม 776