รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2559

 หากท่านมีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อ
1. แจ้งหลักสูตร และรุ่นทื่ และลำดับที่ของท่าน พร้อมรายละเอียดสาเหตุการขอแก้ไขข้อมูลของท่านโดยส่งเข้ามาที่ e-mail : ats_amlo@amlo.go.th
2. แนบไฟล์บัตรประชาชน/บัตรพนักงาน/เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ขอแก้ไข (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม สำหรับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2


จำนวนผู้เข้าชม 1,818