หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16

 

1.ตัวอย่างร่างหลักสูตรฝึกอบรม

2.ร่างเอกสารประกอบการบรรยาย ฉบับ 2563

 

โดยผู้มีหน้าที่รายงานนำไปปรับแก้เนื้อหาให้สอดคล้องกับธุรกิจของตนเอง แล้วนำมาจัดทำเอกสารเพื่อเสนอหลักสูตรต่อสำนักงาน ปปง อีกครั้ง

และเอกสารการนำเสนอหลักสูตรขอให้พิจารณาหัวข้อและรายละเอียดให้เป็นไปตามระเบียบฝึกอบรม (ไม่มีแบบฟอร์ม)


จำนวนผู้เข้าชม 1,715